Advisory Committee

Rasheed Araeen, Manthia Diawara, Solange Farkas, Rainer Hauswirth, Vicky Kanellopoulou, Matthias Mühling, Stilpon Nestor, Nikos Papastergiadis, Stefanie Peter, Marieke Van Hal, Chiona Xanthopoulou-Schwarz